Úvodem

ŠVP s názvem „Barevný svět malého človíčka“ byl vydán ředitelkou mateřské školy a jeho obsah vypracován společně se všemi zaměstnanci.

Charakteristika Mateřské školy Vinohrady

Mateřská škola byla otevřena 22. 12. 1977 jako čtyřtřídní mateřská škola. V současné době je mateřská škola opět čtyřtřídní a je příspěvkovou organizací města Rakovník. Od 1. 1. 1993 má škola právní subjektivitu. Celková kapacita MŠ je 100 dětí. V současné době MŠ navštěvuje 75 dětí,které dochází do tří tříd, dvě třídy jsou heterogenní a jedna homogenní / třída předškolních dětí/.
MŠ Vinohrady se nachází v sídlišti Vinohrady. Budova je panelového typu a je obklopena velkou zahradou, která je účelně zařízená a je využívána ke společným hrám dětí, soutěžím a sportovnímu vyžití. 

Budova je patrová. V prvním patře jsou dvě třídy, „Červené pastelky“- slouží jako tělocvična,“Modré pastelky“věk.skupina 5-6 let,které spojuje kabinet TV. V přízemí jsou dvě třídy,“Žluté a Zelené pastelky“- věková skupina 3-5 let, které spojuje kancelář ředitelky školy. Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem. Stolečky a židle jsou uzpůsobeny velikosti dětí. Hračky jsou uloženy tak, aby na ně děti dosáhly a nebo na ně alespoň viděly a mohly si o ně požádat. Výzdoba je tvořena hlavně dětskými pracemi. V šatnách jsou stojany, kde má každé dítě svoji značku se sáčkem a ramínkem. Lůžkoviny a lehátka jsou uloženy ve třídách ve skříních. Z šaten dětí je přístup do šaten učitelek a sociálního zařízení ( sprch,WC). Hygienické zařízení pro děti je oddělené příčkou – 5 umyvadel s mísícími bateriemi a oddělenými věšáčky na ručníky. Za částečně prosklenou stěnou je 5 WC,které jsou od sebe oddělené dřevěnou přepážkou. U východu z šaten je vždy úklidová komora. 
Před školním rokem 2017/2018 byly rekonstruovány koupelny u tříd Zelených a Modrých pastelek.
V hale, která spojuje MŠ s hospodářskou budovou je malá galerie, která slouží k výstavám prací dětí z MŠ. V hospodářské budově je kuchyně školy.

V této části budovy je také prádelna, která je používána pro praní školního prádla. 

Kabelová televize má od města v naší škole pronajaté dvě místnosti, kde je umístěna technologie pro vysílání TV.
Škola má vlastní plynovou kotelnu, která zabezpečuje jak teplou vodu, tak i vytápění celého objektu. Kotelna byla zbudována nad spojovací halou v roce 1996.
Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin. 

Zaměření školy
Důležitým záměrem naší práce je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů. Koncepce školy je uspořádána do čtyř kapitol – kamarádství, citlivé jednání, součinnost, přívětivost. Tato témata jsou dále rozpracována do okruhů spolupráce s rodinou, ozdravná opatření,ekologická výchova,estetická výchova. Toto vše se snažíme naplňovat formou osobních pohovorů s rodiči,školních setkání (Vánoce, Velikonoce, Den matek, rozloučení se školáky),prostřednictvím nástěnek, dny otevřených dveří. Spolupracujeme s pediatry,ped.-psychologickou poradnou,logopedkami a jinými MŠ ve městě i mimo, se ZŠ ve městě (návštěvy před zápisy do školy a v září se podíváme za našimi dětmi). V MŠ pořádáme různá div.představení, kouzelnická představení a hudební programy. Mimo to navštěvujeme i místní divadlo a kino. Na závěr šk.roku vystoupíme v letním kině a přivítáme s ostatními školami z města prázdniny. Akci každoročně pořádá městská knihovna.

Budeme se snažit stále vylepšovat prostředí MŠ a to tak, jak nám finanční situace školy dovolí. 

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky:
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, nábytek i ostatní zařízení je přizpůsobeno počtu dětí a jejich věku . Hračky i hrací koutky jsou obměňovány, aby byla rozvíjena dětská fantazie a děti se mohly samostatně realizovat. Stavebnice i ostatní hračky jsou uloženy v policích a to tak, aby si je děti mohly samy brát a zase je po hře samostatně uklízet.
V MŠ máme dostatek jak dětských knih tak i učitelských. Obě knihovny jsou postupně doplňovány o nové tituly.
Pomůcky k výuce a odborné materiály jsou každoročně dokupovány, a to s ohledem na nové trendy výuky.
Dětskými výrobky zdobíme prostředí MŠ. Dětská galerie je často obměňována a navštěvována rodiči s dětmi,při odchodu domů. Sociální zařízení je vybaveno podle platných vyhlášek,(před šk.r.2017/2018 byla provedena rekonstrukce soc.zařízení u třídy Zelených a Modrých pastelek), stejně tak lehátka pro odpočinek dětí odpovídají antropometrickým požadavkům . Naším cílem je i nadále vylepšovat prostředí MŠ. V přízemí mateřské školy na chodbách jsou umístěny ovládací figurky ,které děti využívají při příchodu a odchodu z mateřské školy. Na chodbách v přízemí byly instalovány dva panely topení,aby se chodba mohla výtápět.
Školní zahrada je postupně vybavována různými průlezkami a posezeními pro děti. Vše je koncipováno do dřeva. Nad pískoviště byly pořízeny pergoly,které chrání děti při hře a pískoviště jsou vybavena plachtou. Byly také zakoupeny tři stoly s lavicemi a slunečníky, takže můžeme nyní zahradu využívat více.
Kabinet TV, který je v prvním patře MŠ je také postupně vybavován novým TV nářadím, aby bylo možno co nejvíce děti zabavit pohybem.
Kuchyně je postupně modernizována. Na zakázku byla pořízena kuchyňská linka a nové desky na stoly. Byl zakoupen nový kombinovaný sporák, víceúčelový robot a pečící pánev. Staré lednice byly vyměněny za nové,které mají menší spotřebu energie,stejně tak mrazáky.
Prostředky na pomůcky,hračky a knihy částečně hradíme z peněz KÚ ( ONIV ) ostatní z příspěvku obce,fondů a školného.
Hlavní úkoly a cíle,které jsou pro nás důležité:
– pečovat o životní a pracovní prostředí (péče o zahradu,o vnitřní vybavení MŠ, šetření energiemi,třídění odpadu,ochrana majetku)
– využívání didaktické techniky (počítače,interaktivní panel).

Životospráva:
Dětem je poskytována celodenní strava z vlastní kuchyně,podle předepsaných norem,jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je volena vhodná skladba jídelníčku.
Mezi jednotlivými jídly dodržujeme tří hodinové intervaly. Časy jsou nastaveny dva vzhledem
přijímáni mladších dětí a jejich potřebám.
Svačina: 8,45 – 9,00
Oběd: 11,45 – 12,00
Svačina: 14,45 – 15,00
Snažíme se o zdravý životní styl. Dbáme na dostatečně pestrý jídelníček, dostatek ovoce, zeleniny, luštěnin, mléčných výrobků.
Pokud má dítě nějakou dietu, která se nedá v MŠ připravovat, vždy se domlouváme s rodiči na opatřeních, která je potřeba dodržovat. Rodičům nabídneme každý pátek jídelníček, který bude připravován v příštím týdnu (jídelníček je také na www. stránkách školy, a to již od soboty),aby mohli připravit dítěti podobnou skladbu jídelníčku. Děti se samostatně obsluhují, a to hlavně při svačinách – berou si samostatně pití a jídlo,stejně tak si po sobě uklízejí nádobí na určené místo, volí si velikost porcí, samostatně si prostírají. 

Pitný režim je dostupný dětem během celého dne, děti se obsluhují samy, mají zvláštní stolek, kde má každý svůj hrneček opatřený svojí značkou,dětem je nabízen jeden ochucený nápoj, čistá voda a čaj.
Předškoláci se obsluhují i při obědě samostatně. U dětí dvouletých je pracovník, který děti obsluhuje a dokrmuje.
V MŠ máme pravidelný denní režim, který je flexibilní a přizpůsobujeme ho potřebám dětí.
Činnosti se během dne prolínají, je pouze potřeba dodržet přestávky mezi jídly. Ostatní záleží na učitelce.
Rodiče mají možnost přivádět děti do MŠ do 8,00 hod. po dohodě i déle.
Pobyt venku se řídí vlivy počasí, ale snažíme se s dětmi být venku co nejdéle, hlavně v létě. Hodně je využívána zahrada, hlavně v létě.
Doba odpočinku se řídí individuální potřebou dětí. Děti nejsou nuceny ke spánku, ale pouze k odpočinku v době pohádky, a pak se opět řídíme individuálními potřebami dítěte. Pokud se objeví dítě, které nemá potřebu spánku je mu nabízena klidná činnost po určité době odpočinku na lehátku. Mladší děti v případě potřeby odpočívají s hračkou.

Psychsociální podmínky: 
Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se cítily jistě, spokojeně a bezpečně.
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z určitých norem a pravidel chování. Snažíme se navozovat vzájemný vztah spolupráce a důvěry. Podporujeme zdravé sebevědomí ,učíme se pracovat ve skupině i samostatně.
Snažíme se vytvářet jasná pravidla chování, aby se ve třídách vytvořil dobrý kolektiv kamarádů. Hodně mám pomáhají heterogenní třídy. 
Adaptační systém je nastaven. Probíhá dle individuálních potřeb dětí. Využíváme-dny otevřených dveří,odpolední hry v herně,při nástupu dítěte může rodič podle uvážení být s dítětem ve třídě.
Zohledňují se především potřeby dítěte.
Šikana je potlačována hledáním dohody a kompromisu mezi dětmi. Všímáme si emociálních poruch u dětí. U dětí u kterých není možné chování napravit prostředky, které škola využívá je potřeba zapojit rodiče, a po domluvě také psychologa. Využíváme Pedagogicko-psychologickou poradnu a SPC v Rakovníku .
Hlavním cílem naší práce je za pomoci her v dětech rozvíjet , vlastnosti jako je:
1.kamarádství – sdružování, vedení rozhovoru, sounáležitost s kolektivem, kamarádské vztahy
2.citlivé jednání – rozpoznávání pocitů ,řešení problémů
3.součinnost – schopnost spolupracovat, respektování ostatních, umění dohodnout se
4.přívětivost – péče o ostatní, ochota pomáhat, respektovat ostatní, umění dohodnout se 
Všechna tato témata na sebe logicky navazují, každé je základem na kterém pak staví témata následující.
Důležitým záměrem naší práce je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů.

Organizace:
Organizace didaktických činností – jednotlivé činnosti se prolínají během celého dne podle potřeby dětí a vzniklé situace. Hlavním organizátorem je vždy pedagog na třídě, který posoudí situaci a podle toho organizuje den, a to tak, aby byla vhodně nabízena vzdělávací aktivita ,odpočinek a tělesná aktivita. 
Hlavní důraz je kladen ve všech činnostech na rozvoj harmonického a klidného vývoje osobnosti dítěte. Pro děti, které se zajímají o některou výchovu více, nabízíme rozšíření těchto výchov v odpoledních aktivitách. Děti se odpoledne sdružují za účelem společných odpoledních aktivit ( jóga, výtvarná výchova – keramika, logopedická prevence – logo hrátky).

Organizace vzdělávání – provoz MŠ 6,15 – 16,45 hod.
Děti se scházejí jeden týden (lichý) ve Žlutých pastelkách a druhý týden (sudý) v Zelených pastelkách. Od 7,00 – 7,15 hod. se děti rozcházejí do svých tříd.
Stejně tak to funguje při rozcházení dětí – děti se postupně spojují, a to podle směn p.učitelek. Rodiče se dozvídají hned u vchodových dveří, kde se jejich děti nacházejí. 

Orientační program dne: činnosti se během dne prolínají .
6,15 – 8,00 hod.příchod do MŠ (po dohodě může být dítě přijato i v jinou dobu)
8,45 svačina
11,45 oběd
14,45 svačina
16,45 konec provozu MŠ
Hry a činnosti dle volby dětí, ranní pohybová chvilka ,didakticky zacílené činnosti, pobyt venku, otužování, odpočinek, TV chvilky, zájmová činnost vše je organizováno podle potřeb dětí, a to tak, aby děti měly dostatek volnosti a možnosti dokončit svoji hru nebo práci.
Pohybové aktivity jsou zařazovány denně stejně tak jazykové chvilky.
P. učitelky se překrývají na pobytu venku, návštěvách kina, divadla výstav, při výletech, a při obědě. Třída kde je ředitelka školy má ještě jednu kvalifikovanou učitelku, která se překrývá s učitelkou této třídy.
Třídy v MŠ: celkem 3 třidy 

Žluté pastelky: 3 – 4 leté 25 dětí
Zelené pastelky: 3 – 6 leté 25 dětí
Modré pastelky: 5 – 6 leté 25 dětí

Organizace didaktických činností:
Hlavní důraz bude kladen ve všech činnostech na rozvoj harmonického a klidného vývoje osobnosti dítěte. Pro děti ,které se zajímají o některou výchovu více ,nebo jsou nadané v nějakém směru, nabízíme rozšíření výchov v rámci odpoledních aktivit. Těmito aktivitami je provázejí p.učitelky MŠ.
Angličtina je organizována pro předškoláky jazykovou školou ,, Svět“.
Při výchovách je využíváno hlavně názorné , prožitkové a kooperativní učení hrou. Dále je podporována dětská zvídavost, nové objevování, radost dítěte z poznávání nového.
Využíváme situační učení, spontánní sociální učení, které je založeno na přirozené nápodobě.

Plánování výchovné práce:
Na třídách jsou vytvořeny třídní plány, které jsou v souladu s ŠVP. Z těchto třídních plánů si plánujeme podle měsíčních bloků týdenní práci.
Hodnocení provádíme týdně, a pak pololetně – celou třídu jako komplex a individuální hodnocení dětí si provádí učitelky na třídách do připravených tabulek. V pololetním hodnocení se pak uvádějí jen děti, kde se vyskytuje nějaký problém.

Cíle společných odpoledních aktivit:
Výtvarná výchova – keramika: rozvíjení fantazie a výtvarného vyjadřování představ
Jóga pro děti: vnímání svého těla, respektovat sebe a své okolí v nesoutěživém prostředí, učit se
harmonii, naučit se odpočívat, rozvíjení fantazie, naučit se čelit stresovým situacím.

Řízení mateřské školy:
Zaměstnanci mají jasně vymezené povinnosti, a to v pracovních náplních.
Ve škole funguje týmová spolupráce a zástupnost jednotlivých zaměstnanců.
Je respektován názor ostatních a vedena diskuse o zásadních rozhodnutích.
Tvorba ŠVP byla týmová práce všech zaměstnanců školy.
Ředitelka se snaží vyhodnocovat kladně práci všech zaměstnanců a nedostatky řešit hned na místě. Snaží se dávat jasné pokyny a mít zaveden funkční informační systém.
Informační systém je zaveden i pro rodiče – www.stránky, nástěnky, informace na vstupních dveřích školy, osobním jednáním.
Pedagogické rady jsou svolávány podle plánu, provozní podle potřeby.
Systém kritických bodů na kuchyni byl zaveden za pomoci zaměstnanců kuchyně a ředitelky školy.

Personální podmínky:
V MŠ vykonává pedagogickou činnost sedm pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy. Všechny mají odpovídající pedagogické vzdělávání. Některé pedagogické pracovnice jsou začínajícími ,některé jsou zkušené s několikaletou praxí. Všechny pedagogické pracovnice dbají na svůj pedagogický růst (semináře, literatura, tisk, studijní materiály).Jedna p. učitelka má praxi méně než 2 roky. Ředitelka školy vytváří podmínky pro další vzdělávání. Na roky 2016 – 2018 škola vypracovala a podala žádost k realizaci projektu v rámci Operačního programu- Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Rozvržení pracovní doby je takové, aby zajistilo hladký průběh dne a bezpečnost dětí.(v příloze ŠVP je rozvržení přímé práce ped.pracovníků).
Úklid obstarává uklízečka na 0,8 úv.a 0,5 úv. Školnice pracuje na 0,7 úv.a na 0,3 pracuje v kuchyni.
V kuchyni je vedoucí stravovny na 0,3úv.a pak je ještě na 0,7úv.jako kuchařka,na 1úv.je v kuchyni ještě jedna kuchařka.
Specializované služby – logopedie je zajišťována mimo MŠ – docházejí tam rodiče s dítětem.

Spoluúčast rodičů:
– třídní schůzky ,besídky, přednášky, výpomoci, dny otevřených dveří, nástěnky, výstavy, rodiče se snažíme zapojovat do všech aktivit školy – pořádáme odpolední dílničky, kdy mají rodiče možnost pracovat společně s dítětem. Rodiče jsou informováni o vzdělávacích pokrocích svých dětí p. učitelkami na třídách. Rodičům je nabízena odborná pomoc, pokud takovou pomoc dítě potřebuje.

Spolupráce s ostatními partnery:
ZŠ – návštěva 1. třídy ,přednášky rodičům (v rámci Šablon pro MŠ)
ZUŠ – výběr talentovaných dětí
Kult. centrum – plánované akce podle nabídky
Pedagogické centrum – vyšetření, nabídka pro rodiče- přednášky, indiv. plány
Jazyková škola „Svět “p .Vltavské. – angličtina

Akce školy 
– zahájení školního roku
– vítání zimy
– posezení u vánočního stromu
– den otevřených dveří
– jarní vítání 
– Den matek
– Den dětí
– Loučení se školním rokem na zahradě
– Vítání prázdnin v letním kině
– Výlety, výtvarné soutěže, návštěva knihovny, návštěva požárního útvaru, výstavy, dílničky s rodiči.
Spolupráce s městským úřadem: spolupráce při rozpočtu školy, na údržbě školy, zajišťování revizí

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání podle tohoto školního vzdělávacího programu umožňuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami .
Naší snahou je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci ,aby dosáhlo co největší samostatnosti v životě.
Jsme schopni zajistit personální i materiální podmínky podle zákonů a prováděcích vyhlášek.
Pedagog se snaží zajišťovat podmínky pro vzdělávání i s ohledem na vývojová specifika dítěte.
V případě, že se ve třídě vzdělává více dětí s těmito potřebami, je snížen celkový počet dětí ve třídě.
Je využíváno individuálního přístupu a metod vhodných k integraci dítěte, spolupracuje se se zákonnými zástupci a také s odborníky.

Vzdělávání dětí nadaných:
Snažíme se vyhledávat děti nadané. Pokud takové dítě bude do mateřské školy docházet budeme se snažit takové dítě rozvíjet na základě jeho nadání.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Mateřská škola je připravena na přijímání těchto dětí. Organizace bude dořešena až ve chvíli, kdy budou děti do mateřské školy přijaty. Vzhledem k věkovému složení dětí bude upravena pracovní doba pedagogických pracovnic, a to tak, aby se co nejvíc na třídě překrývaly. Pokud budou finančně zajištěny další zaměstnanci budou přijati. Děti budou společně v jedné třídě a budou k nim dány děti věkově co nejblíž. Ve třídě budou hračky ,pomůcky i sociální zařízení přizpůsobeny takto malým dětem. Pokud budou děti ,které nebudou dodržovat čistotu budou jim uskladněny hygienické pomůcky a bude zajištěna jejich likvidace. Přebalovací pult bude instalován v umývárně vedle sprchy. Pro děti bude také k dispozici nočník. Dezinfekce těchto pomůcek bude zajištěna uklízečkou školy.
Vzdělávání bude poskytováno podle věku dětí, proto se budou dělit děti na skupiny přibližně stejného věku.
Stravování bude nastaveno podle potřeby dětí. 
Pobyt venku – bude využívána zahrada mateřské školy. Děti se budou učit chůzi ve dvojicích a chůzi v útvaru.

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program byl zpracován podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ a „Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV“ v září 2012. 

Je rozdělen na tři části
1. Všeobecná – vzdělávací obsah
2. Školní program ( zpracován na období šesti let )
3. Třídní plány ( zpracovány na období jednoho roku )

Cílem je vytvořit co nejlépe se prolínající barevnou skládanku každodenních činností, které obsahují všechny oblasti Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Program je zpracován tak, aby plně pokryl vývoj malého človíčka a pomohl mu správně chápat svět.
Vzdělávací činnost je založena hlavně na metodách vlastních zážitků a prožitků, na zvídavosti dítěte a vede dítě k tomu, aby nacházelo samo cesty k řešení úkolů.

Program je rozdělen na tři části, jak je již uvedeno na začátku samotné charakteristiky.

1. Všeobecná – jsou zde popsány oblasti, vzdělávání a kompetence
2. Školní program – „Barevný svět malého človíčka“ – zde jsou vypracována témata, která jsou závazná pro všechny třídy.
Další oblastí je
– Rozvoj osobnosti
– Spolupráce s rodinou
– Hodnocení
Dalším bodem je rozpracování témat po měsících.

3. Třídní plány – každá třída si na základě „Školního programu“ zpracovala „Třídní plán“, který tvoří podtémata, která jsou dále rozpracována na každý týden samostatně.

Hodnocení se provádí každý týden a pak 2x ročně jako celek.

Plánování práce pro děti se zdravotním postižením nebo děti se speciálními vzdělávacími potřebami bude zpracováno individuálně při přijetí takovéhoto dítěte, a to za pomoci konzultace s ped.-psych. centrem.

Koncepce výchovně – vzdělávací práce
„ Dítě je hlavním zdrojem inspirace pro naši práci “

HLAVNÍ CÍLE: 
Hlavním cílem naší práce je za pomoci her v dětech rozvíjet vlastnosti jako je: 

1. kamarádství – sdružování, vedení rozhovoru, sounáležitost s kolektivem, kamarádské vztahy

2. citlivé jednání – rozpoznávání pocitů, řešení problémů

3. součinnost – schopnost spolupracovat, respektování ostatních, umění dohodnout se

4. přívětivost – péče o ostatní, ochota pomáhat, respektovat ostatní, umění dohodnout se
Všechna tato témata na sebe logicky navazují, každé je základem na němž pak staví témata následující.
Důležitým záměrem naší práce je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů.

Prostředky k dosažení cílů
Na důležité místo klademe spolupráci s rodinou, protože rodina je hlavním zdrojem výchovy jedince.
Mateřská škola se snaží vytvářet klidné a příjemné prostředí pro všechny.

Spolupráce s rodinou: – řešení problémů, pomoc po logopedické stránce, pomoc při hledání odborníků, společné oslavy, brigády, opravy

Ozdravná opatření: – otužování, zdravá strava, pitný režim, delší pobyty v přírodě, plavání, rozvoj tělesné zdatnosti (jóga)

Ekologická výchova: – sledování přírody, zvířat, rozhovory, pomoc květinám, stromům, zvířatům, úklid kolem MŠ apod.

Estetická výchova: – výzdoba MŠ za pomoci dětí, rozvíjení VV, PV,HV

Tato koncepce je pak rozpracována do částí: 
A) Výchovně – vzdělávací proces 
B) Řídící práce a organizační podmínky
C) Kontrolní činnost