GDPR

Poučení subjektů údajů dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů činí níže uvedený správce toto prohlášení, kterým informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

Správce osobních údajů
Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232, 269 01 Rakovník, IČO: 47013982

Účel zpracování osobních údajů
– Zákonná povinnost
– Přijímací řízení ke školní docházce ke správci
– Poskytnutí služby 
– Dodání zboží
– Výběrová řízení v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců
– Ochrana oprávněných zájmů správce a jeho zpracovatelů
– Účely, které jsou specifikovány v souhlasech subjektu údajů
– Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
– Zákonem stanovené archivnictví

Subjekty údajů
– Děti, jejich zákonní zástupci a osoby, které jsou určeny k vyzvedávání dětí od správce
– Dodavatelé zboží a služeb správci, pokud se jedná o fyzické osoby
– Zaměstnanci správce
– Uchazeči o zaměstnání u správce

Příjemci osobních údajů
– Správce a zpracovatelé osobních údajů a jejich zaměstnanci
– Bankovní ústavy, se kterými zpracovatel spolupracuje
– Zřizovatel správce, státní kontrolní úřady, orgány činné v trestním řízení a orgány, které plní zákonné povinnosti stanovené příslušnými zákony (ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční správa aj..)
– Další subjekty, kterým jsou osobní údaje subjektu předávány na základě souhlasu subjektu údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotlivý zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Ke zpracování dochází na adrese sídla správce nebo v prostorách zpracovatelů. Osobní údaje se zpracovávají ručním způsobem a též i prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů se dodržují bezpečnostní zásady pro zpracování osobních údajů. Proto správce přijal patřičná technická a organizační opatření, aby eliminoval neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům, jejich zničení, pozměnění nebo zneužití. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty, se zaručily respektovat práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů a postupovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Druhy zpracovávaných osobních údajů
– Identifikační údaje, které slouží k jednoznačné identifikace subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ
– Adresní údaje: Adresa trvalého nebo přechodného bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla, emailové adresy
– Další osobní údaje: Fotografické, video a audio záznamy, autorská díla, získaná na základě souhlasu subjektu údajů, bankovní spojení, čísla průkazů zdravotního pojištění, zdravotní posudky

Zdroje osobní údajů
– Subjekty údajů
– Veřejně přístupné rejstříky
– Státní orgány
– Zřizovatel

Délka zpracování osobních údajů
Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními, též i spisovým a skartačním řádem správce.

Práva subjektu údajů
Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti o jeho právech:
– Právo k přístupu k osobním údajům a k následujícím informacím:
      o Účelu zpracování
      o Kategorii dotčených osobních údajů
      o Příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny
      o Době, po kterou budou osobní údaje uloženy
      o Dostupné informace o zdroji osobních údajů
– Právo na námitku
– Právo na opravu osobních údajů
– Právo na vymazání osobních údajů, když byl souhlas odvolán nebo by docházelo ke zpracování v rozporu s tímto souhlasem a příslušnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů
– Právo na vysvětlení jestliže subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo jsou osobní údaje nepřesné
– Právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se svým podnětem 
– Veškerá práva musí být poskytnuta bezplatně

Svá práva může subjekt údajů uplatnit na adrese správce osobních údajů
Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232, 269 01 Rakovník, IČO: 47013982 nebo na adrese jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Radek Folda
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Nábřeží TGM 2486
269 01 Rakovník
Email: dpo@rafopc.cz